TASK FORCE IMAGO gaat van start

De bijeenkomst bestond uit een presentatie van de doelstellingen van de nieuwe netwerkgroep, gevolgd door een discussie onder de aanwezigen.

De netwerkgroep is opgericht omdat het gevaar dreigt dat de rol die drug en perfumery van oudsher invullen deels wordt overgenomen door andere retailvormen. De consument kan voor zijn zeep en shampoo ook naar de supermarkt, voor zijn deodorant en goedkope parfum naar de Action, voor zijn geneesmiddelen zelfs naar het pompstation – terwijl het internet het de branche op alle vlakke steeds moeilijker gaat maken.

Daarmee staan ook de positie en het imago van de retailer op de tocht: wat is een drogist nog en waartoe staat hij nog op het boodschappenlijstje van de consument? Is een positie als nuldelijnszorgleverancier en als kenniscentrum voldoende om de klant weer de winkel binnen te krijgen? En is het niet opvallend dat vooral retailketens die we wel tot de branche rekenen maar die zichzelf geen drogist noemen, breeduit etaleren dat het goed met ze gaat?

Daarmee staat dus niet alleen de invulling van de term drogist ter discussie, maar ook de term zelf. Overigens wil de netwerkgroep, zo werd uit de discussie duidelijk, absoluut niet de term ‘drogist’ loslaten, maar er nieuwe invulling aan geven, met behoud van het goede.

Praktische visie

TASK FORCE IMAGO stelt zich ten doel een visie op de toekomst te formuleren met praktische stappenplannen en handvatten. Niet vanuit een idee van verplichtende afspraken, maar adviserend, vanuit inzichten die in elke organisatie naar wens kunnen worden vormgegeven. Daartoe hebben zich retailers, toeleveranciers en andere belanghebbenden aaneengesloten in de netwerkgroep.

Uit de discussie blijkt wel dat die doelstelling nog wel concreet ingevuld moet worden. Zo dient er een duidelijke definitie te komen van de branche en de doelgroep. Ook is het van belang dat het werk van TASK FORCE IMAGO zich niet beperkt tot theorievorming, maar leidt tot een uitgewerkt advies dat tot resultaten moet leiden. De bij de kick off aanwezige deelnemers willen zich als eerste tot taak stellen om individueel antwoord te geven op deze vragen, om dan als groep een gemeenschappelijk doel vast te stellen.

TASk FORCE IMAGO is een initiatief van Antal Giesbers van who-cares.nl, het digitale platform voor care retailers. De management en organisatie zal worden ondersteund door de event-tak van Magenta Publishing.

De netwerkgroep zal zes keer per jaar samenkomen. De eerste keer zal de concrete focus van de netwerkgroep worden geformuleerd, met specifieke targets voor de volgende bijeenkomsten, wat aan het eind van het jaar moet culmineren in een afgeronde conclusie, een rapport met een uitgewerkt advies op een deelvlak van de doelstellingen. Elk jaar begint en eindigt met de zomervakantie. De eerste officiële bijeenkomst is vastgesteld maandag 5 september. In juni wordt dan een laatste, feestelijke bijeenkomst georganiseerd waarop een rapport wordt gepresenteerd met daarin het werk van de netwerkgroep in het afgelopen jaar, afgesloten met een conclusie en een concreet advies.

Deelname

Al kon een aantal retailorganisaties niet bij de kick off aanwezig zijn, toch hebben de meeste retailorganisaties hun medewerking aan Task Force Imago al toegezegd. Ook vanuit de industrie is al commitment om deel te nemen.

De leden van de netwerkgroep worden bij retail nadrukkelijk niet gezocht op directieniveau, maar in de gespecialiseerde beslissingslaag daaronder: communicatie- en PR-managers, imago-verantwoordelijken, marketing managers et cetera. Bij de industrie zoeken we mensen met visie en kennis van zaken die een onbevooroordeelde input willen geven aan de ontwikkeling van een gezonde toekomst voor de branche. Tot slot worden door de netwerkgroep toonaangevende retailers uitgenodigd die met een open, wijde blik naar hun vak kunnen kijken. De netwerkgroep zal selectief blijven om de besluitvorming te bevorderen, uitnodiging en toelating tot deelname zal, na vorming van de kerngroep, alleen plaatsvinden met toestemming van de groep, eventueel vertegenwoordigd in een Raad van Advies.

Deelname aan TASK FORCE IMAGO is dus niet onbeperkt, maar ook niet vrijblijvend: van deelnemers wordt naast aanwezigheid ook inzet verwacht. De bijdrage zal bestaan uit het delen van inzichten, maar ook in het verrichten van ‘huiswerk’ om met concrete kennis op bijeenkomsten met thema’s aan de slag te gaan. Overigens met de garantie dat geen gevoelige informatie gedeeld wordt of in gevaar komt. De inzichten worden dus open met elkaar gedeeld, maar ook met respect voor elkaars grenzen.

Deelname aan de netwerkgroep is mogelijk voor personen die voldoen aan de hierboven geformuleerde uitgangspunten. Lidmaatschap per persoon kost € 1250,- per jaar, te voldoen voor de eerste bijeenkomst van het jaar. Leden zijn gehouden zich te conformeren aan de bovengenoemde doelstelling.

Aanmelding geschiedt via  mail. Wij zenden u dan een deelnameformulier.